мониторинг | обучение | консултиране

Рискпревент | Служба по трудова медицина

За нас ще е чест да ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти

измервания | анализ | оценка

Рискпревент Служба по трудова медицина

Нашата мисия е да ви помогнем да се погрижите за безопасността и здравето на вашите служители, така както бихте се погрижили за членовете на вашето семейство.

професионализъм | опит | ефективност

Рискпревент | Служба по трудова медицина

Имаме грижата за организирането на дейностите и мероприятията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Мисия с грижа за Вашия бизнес

Ние гледаме на всяка една фирма или организация като на едно семейство.

Нашата мисия е да ви помогнем да се погрижите за безопасността и здравето на вашите служители, така както бихте се погрижили за членовете на вашето семейство.

Ние, екипът на Службата по трудова медицина към “РИСКПРЕВЕНТ” ООД съзнаваме, че хората, които работят за вас са най-големият ви актив и затова за нас ще е чест да ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти.

Познавайки в детайли трудовото законодателсвтото, ние ще ви помогнем да осигурите и поддържате безопасни и здравословни условия на труд в съответсвие с него.

нашите услуги

Службата по трудова медицина към “РИСКПРЕВЕНТ” ООД предлага комплексно обслужване по смисъла на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, което включва следните услуги:

оценка на риска

Оценка на риска за безопасността и здравето на работещите

обучение

Обучение, консултации и подпомагане по правилата за безопасност при работа

здравен мониторинг

Организиране, изготвяне, анализ и резултати

измервания и оценка

Измерване и оценка на факторите на работната среда

документи

Изготвяне и оформяне на правила и документация

консултации

Трудово-правни консултации и индивидуални съвети

нашите услуги в детайли

I. Оценка на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите

1. Изготвяне на програма за оценяване на риска.
2. Оглед на работните помещения, места и оборудване във фирмата.
3. Определяне на елементите на работното място, които могат да причинят увреждане.
4. Запознаване с организацията на труда и работните процеси.
5. Определяне на работещите, които могат да бъдат изложени на опасност.
6. Анкетиране на служителите във връзка с безопасните и здравословни условия на труд
7. Анализ на използваните материали, суровини и др.
8. Анализ на технологичната характеристика.
9. Обработка на постъпилата информация
10. Идентификация на основните рискови фактори на всяко работно място.
11. Оценяване на съществуващите рискове
12. Оценка на предприетите мерки по премахване или предотвратяване на рисковете.
13. Определяне на подходящи мерки за премахване или контрол на рисковете.
14. Актуализиране на оценката на риска при промяна в организацията, работните места и др.

II. Здравен мониторинг

1. Създаване и поддържане на индивидуални здравни досиета на служителите на хартиен и електронен носител.
2. Консултиране при организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
3. Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на служителите във връзка с условията на труд.
4. Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност по данни от болничните листове за едногодишен период.
5. Изготвяне на заключение за пригодността на служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
6. Предоставяне информация на служителите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
7. Освидетелстване на новопостъпили служители относно здравословната им пригодност в съответствие с извършваната дейност.
8. Изготвяне на заключение за здравословното състояние на служители при прекратяване на трудовите взаимоотношения.

III. Изготвяне на различни видове документи в съответствие със законовите и нормативни изисквания

1. Съдействие при изработване на Правилник за вътрешния трудов ред.
2. Правила за безопасни и здравословни условия на труд
3. Разработване на план – програма по смисъла на чл. 16 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
4. Разработване на всички видове заповеди – инструктажи, орган по БЗ, работно време и други.
5. Програми за начален, периодичен и ежедневен инструктаж.
6. Изработване на програма за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда за оптимизиране на трудовия процес.
7. Изготвяне на документация за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
8. Изготвяне на инструкции при използване на работно оборудване, при което съществува риск за здравето и безопасността на работещите
9. Оформяне на документите за регистриране на трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи.
10. Заповеди, инструкции и планове по пожарна безопасност.
11. Декларация по ч. №15 от ЗЗБУТ и регистрация в Дирекция “ИТ"/Декларация по образец/.
12. Оформяне на книга за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа., инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.
13. Оформяне на книга за ежедневен инструктаж.
14. Попълване на служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец .
15. Регистър за регистриране на трудовите злополуки.

IV. Обучение, консултации и подпомагане по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа

1. Организация за изграждане на Комитет/Група по условия на труд.
2. Участие в Комитета/Групата по условия на труд.
3. Първоначални и ежегодни обучения на членове на КУТ и ГУТ.
4. Препоръки за осигуряване и провеждане на контрол по спазване на правилата, нормите и инструкциите по безопасност и здраве при работа.
5. Изготвяне на програми за обучения.
6. Организиране и провеждане на курс за даване на първа помощ – обучение на служителите по правилата за долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ.

V. Измерване и оценка на факторите на работната среда

1. Организиране на измервания на ефективността на ел. защитите:
– импеданс «фаза – защитен проводник»,
– заземление,
– мълниезащита
2. Организиране на измервания на параметрите на факторите на работната среда.
– микроклимат,
– експозиция на звуково налягане – шум,
– осветление,
– запрашеност,
– вибрации.

VI. Трудово-правни консултации относно:

  • възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
  • работно време и почивки;
  • ползването на отпуски;
  • дисциплинарна отговорност;
  • трудово възнаграждение;
  • индивидуални съвети на служителите във връзка със здравето и безопасността на труда.
адрес
ул. "Проф. Г. Брадистилов" 3, офис 7, София 1756
email
office@riskprevent.bg
телефон
+359 898 771 518, +359 897 000 897

    изпратете ни вашето съобщение