ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАКОННОСТ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

НAРЕДБA № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове

НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

НAРЕДБA № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НAРЕДБA № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НAРЕДБA № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НAРЕДБA № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НAРЕДБA за задължително застраховане на работещите и служителите за риска "Трудова злополука"

НAРЕДБA №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

НAРЕДБA за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки 
 
НAРЕДБA за структурата и организация на работната заплата

НAРЕДБA за трудовата книжка и трудовия стаж

НAРЕДБA № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

НAРЕДБA № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.4 от КТ