Службата по трудова медицина към “РИСКПРЕВЕНТ” ООД предлага комплексно обслужване по смисъла на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, което включва следните услуги:

I. Оценка на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите:...
1. Изготвяне на програма за оценяване на риска.
2. Оглед на работните помещения, места и оборудване във фирмата.
3. Определяне на елементите на работното място, които могат да причинят увреждане.
4. Запознаване с организацията на труда и работните процеси.
5. Определяне на работещите, които могат да бъдат изложени на опасност.
6. Анкетиране на служителите във връзка с безопасните и здравословни условия на труд.
7. Анализ на използваните материали, суровини и др.
8. Анализ на технологията.
9. Обработка на постъпилата информация.
10. Идентификация на основните рискови фактори на всяко работно място.
11. Оценяване на съществуващите рискове.
12. Оценка на предприетите мерки по премахване или предотвратяване на рисковете.
13. Определяне на подходящи мерки за премахване или контрол на рисковете.
14. Преразглеждане на оценката на риска при: промени, които могат да окажат влияние върху риска; промени в нормативната уредба, когато прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни и др.
II. Здравен мониторинг:...
1. Създаване и поддържане на индивидуални здравни досиета на служителите на хартиен и електронен носител.
2. Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
3. Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на служителите във връзка с условията на труд.
4. Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност по данни от болничните листове за едногодишен период.
5. Изготвяне на заключение за пригодността на служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
6. Предоставяне информация на служителите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
7. Освидетелстване на новопостъпили служители относно здравословната им пригодност в съответствие с извършваната дейност.
8. Изготвяне на заключение за здравословното състояние на служители при прекратяване на трудовите взаимоотношения.
III. Изготвяне на различни видове документи в съответствие със законовите и нормативни изисквания:...
1. Правилник за вътрешния трудов ред.
2. Правила за безопасни и здравословни условия на труд
3. План - програма по смисъла на чл. 16 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
4. Заповеди за инструктажи, орган по БЗ, работно време и други.
5. Програми за начален, периодичен и ежедневен инструктаж.
6. Длъжностни характеристики в съответствие с нормативните изисквания.
7. Документация за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
8. Инструкции при използване на работно оборудване, при което съществува риск за здравето и безопасността на работещите.
9. Документи при регистриране и разследване на трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи.
10. Инструкции за работа с видеодисплей.
11. Декларация по чл. №15 от ЗЗБУТ/ДВ 124/97г. и регистрация в Дирекция "ОИТ".
12. Оформяне на книги за начален инструктаж по БХТ и ППО, инструктаж на работното място, периодичен, извънреден и ежедневен инструктаж по чл.6 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г.
13. Попълване на служебна бележка за проведен начален инструктаж - по образец .
14. Регистриране в Дирекция „ОИТ” на ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство, съгласно изискването на чл.408 от Кодекса на труда;
15. Завеждане на регистър за трудови злополуки.
16. Заповеди във връзка с чл.11 от Наредба № 1-209 /22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
17. Консултации за необходимите знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО.
IV. Обучение, консултации и подпомагане по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа:..
1. Организация за изграждане на Комитет/Група по условия на труд.
2. Участие в Комитета по условия на труд.
3. Първоначални и ежегодни обучения на членове на КУТ и ГУТ.
4. Препоръки за осигуряване и провеждане на контрол по спазване на правилата, нормите и инструкциите по безопасност и здраве при работа.
5. Изготвяне на програми за обучения.
6. Организиране и провеждане на курс за даване на първа помощ – обучение на служителите по правилата за долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ.
V. Измерване и оценка на факторите на работната среда и електрoбезопаснастта:...
1. Организиране извършване на измервания на факторите на работната среда:
- микроклимат;
- експозиция на звуково налягане – шум;
- осветление.
2. Организиране извършването на измервания по електробезопасност:
- на преходното съпротивление на заземителната и мълниезащитна инсталация;
- на импеданса Zs на контура “фаза- защитен проводник” на ел. уреди и инсталации.
VI. Трудово-правни консултации относно:...
- възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
- работно време и почивки;
- ползването на отпуски;
- дисциплинарна отговорност;
- трудово възнаграждение.
VII. Индивидуални съвети на служителите във връзка със здравето и безопасността на труда.